ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

       ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ https://shoptoro.co/ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท บอลโตโร จำกัด โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการด้านการซื้อ-ขาย สินค้าออนไลน์ และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร แก่ สมาชิก ลูกค้า และประชาชนทั่วไป เช่น ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับฟุตบอล การซื้อขายสินค้าฟุตบอล เสื้อผ้ากีฬา ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ  และบริการออนไลน์ประเภทต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

บริษัท บอลโตโร จำกัด เป็นเจ้าของและผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการเรื่องการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งนี้การใช้เว็บไซต์  https://shoptoro.co/   และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ของท่านต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

อนึ่ง ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “พวกเรา” “เรา” และ “ช็อปโตโร” จะหมายความถึงบริษัท บอลโตโร จำกัด และเว็บไซต์ https://shoptoro.co/ และคำว่า“ท่าน” “คุณ” และ “ของท่าน” จะหมายความถึงสมาชิก ลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้

1.การตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้

       การเข้าใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งใช้บังคับอยู่ และซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวไป ขอให้ท่านกรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้โดยการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ปรากฏนี้หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงในอนาคต และหมายความรวมไปถึงว่าท่านเข้าใจและเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าวด้วยและการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงดังกล่าวแล้วด้วย หากว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ยินยอมและไม่เห็นชอบด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที

2.กฎหมายที่ใช้บังคับ

       สาระและประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ โดยรวมถึงการปฏิบัติตามและการตีความเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหลาย เหล่านี้นั้นให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้นๆ ของประเทศไทย

3. การใช้งานเว็บไซต์

       เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คำอธิบายสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ขาย หรือเจ้าของสินค้า ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างโดยทางบริษัทเรา การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้เป็นของแต่ละโพสต์โดยแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์แต่อย่างใด

       การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งคุณจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้ไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากคุณไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของคุณที่สอดคล้องกับส่วนนี้

       ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนคุณยินยอมที่จะได้รับอีเมลส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ ซึ่งคุณก็สามารถเลือกที่จะไม่รับเช่นอีเมลส่งเสริมการขายได้ โดยการคลิกลิงค์ที่ด้านล่างของอีเมลส่งเสริมการขายนั้นๆ

4. การยอมรับในการสั่งซื้อและข้อกำหนดของราคา

       ในกรณีสินค้าที่มีราคาสินค้าสูง หรือมีความต้องการทางตลาดมาก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับครอบครัวละไม่เกิน 5 ชิ้น โปรดทราบว่า ในกรณีเมื่อการสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลต่างๆ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ในเวลาใดๆได้ทั้งนั้น คุณอาจจะถูกถามเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อ

       เราพยายามและมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาสินค้าที่ถูกต้องที่สุดภายในเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานเว็ปไซต์ของเรา แต่ข้อผิดพลาดที่อาจยังคงเกิดขึ้นเช่นกรณีที่ราคาของรายการจะไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใด ๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งที่มีราคาที่ผิดจากความจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวหรือไม่ว่าคำสั่งได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของคุณเรียบร้อยแล้ว

5. การเลิกใช้

       เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข หรือสั่งเพิกถอนการใดหรือทั้งหมดของสิทธิของคุณที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้้นสุดของข้อตกลงนี้คุณยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานในเว็ปไซต์เราทั้งหมด และการใช้เว็บไซต์ในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผูกพันการชำระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก คุณยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใด ๆ หรือเลิกจ้าง หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือไม่พอใจกับเงื่อนไขใดๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง คุณมีสิทธิที่จะหยุดการใช้งานเว็ปไซต์เราโดยทันที